ยางดึงฟัน (Elastic)

Elastic

วัตถุประสงค์หนึ่งของการใส่ยางดึงฟัน  ระหว่างฟันบนและฟันล่างก็คือเพื่อปรับหรือแก้ไขการสบฟัน และช่วยให้ฟันเคลื่อนที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้ คุณหมอจะแนะนำวิธีการใส่หนังยาง ทิศทางและตำแหน่ง ตลอดจนระยะเวลาของการใส่หนังยางให้เหมาะสมในแต่ละกรณีเป็นรายๆ ไป ซึ่งผู้ป่วยจัดฟันควรจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีต่อการรักษาที่สำคัญก็คือ ถ้าหากใส่ยางไม่สม่ำเสมอตามที่คุณหมอแนะนำ ก็จะทำให้ฟันที่เคลื่อนไปแล้ว เคลื่อนกลับไปในทิศทางเดิมได้ และจะส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของการรักษาได้ ดังนั้น ถ้าตะขอที่เกี่ยวหนังยางบิดหรือหักก็ควรรีบติดต่อคุณหมอทันทีทิศทางของการใส่หนังยางนั้นก็มีได้หลายรูปแบบคะ