Nice to meet you Orthodontics

“nice to meet you orthodontic” ซึ่งทำโดยนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตชั้นปีที่ 5 โดยวิดิโอนี้จัดตั้งเพื่อเป็นอีกช่องทางนึ­งในการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับทา­งทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ที่สนใจ

Comments