อ.ทพญ. อภิญญา ตันติสิริวัฒน์

อ.ทพญ. อภิญญา ตันติสิริวัฒน์ (หมอปุ๊ก) อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
    Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University (2nd Class honours)
  • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน ประเทศอังกฤษ
    Master of Science in Orthodontics (MSc in Orthodontics UCL , UK)

Comments