TECHNOLOGY (X-ray Digital)

ทางคลินิก BMOC มีความมุ่งมั่นใส่ใจ ในการให้บริการที่ “ดีที่สุด” ให้กับผู้ใช้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุด และเพื่อความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการถ่ายภาพ X-ray เราจึงได้นำเครื่อง X-ray แบบดิจิตอลเช่นเดียวกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถถ่ายภาพ X-ray ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่เจ็บปวด สามารถถ่ายได้ตั้งแต่ฟัน 1 ซี่จนถึงทั้งปากซึ่งการใช้ระบบดิจิตอลมีประโยชน์มากในการวาแผนการรักษาทางทันตกรรม

  • การวางแผนการรักษาจัดฟัน เพื่อประเมินความยากง่ายของการรักษา
  • การประเมินความรุนแรงของฟันผุ
  • การตรวจความผิดปกติของปลายรากฟัน
  • การตรวจข้อต่อขากรรไกรอีกทั้งตรวจดูความผิดปกติของขากรรไกร
  • การตรวจสภาพกระดูกรองรับฟัน เพื่อวางแผนการรักษากระดูกและเหงือกรองรับฟัน

ด้วยเทคโนโลยีการ X-ray แบบดิจิตอล ทำให้ทันตแพทย์สามารถลด การใช้พลังงานรังสีลงไปถึง 70 % เมื่อเทียบกับการ X-ray ฟิล์มแบบเก่าการ X-ray แบบดิจิตอลนี้ได้ตัดกระบวนการถ่ายฟิล์มออกและ เปลี่ยนเป็นการแสดงผลการฉายรังสีผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ จึงทำให้ภาพถ่าย X-ray จะถูกเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระเบียบ หากจำเป็นต้องใช้สำเนาภาพ สามารถพิมพ์และส่งทางอีเมลล์ได้เช่นกัน และเทคโนโลยีการแสดงผลแบบดิจิตอลยังมีความคมชัดสูง ภาพไม่บิดเบี้ยว และง่ายต่อการรวิเคาระห์วางแผนได้อย่างแม่นยำ

Comments