อ.ทพญ. สุธาภา ศรีอรุโณทัย

อ.ทพญ. สุธาภา ศรีอรุโณทัย (หมอหนู) อาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  Doctor of Dental Surgery,Chalalongkorn University (2nd Class honours)
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  Master of Science in Orthodontics.Chalalongkorn University
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  Higher hraduate diploma in Orthodontics.Chalalongkorn University
 • สมาชิกจัดฟันเฉพาะทางแห่งประเทศไทย
  Member otThai board of Orthodontics

Comments