อ.ทพญ. ยิ่งมณี เจิมธเนศ

อ.ทพญ. ยิ่งมณี เจิมธเนศ (หมอจิ๊บ) อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (ประสานมิตร)
    Doctor of Dental Surgery.Srinakharinwirot University
  • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน ประเทศอังกฤษ
    Master of Science in Orthodontics (MSc in Orthodontics UCL , UK)

Comments