IMG_000031

วิสัยทัศน์

  • BMOC มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้มีความเป็นเลิศ เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักที่หนึ่งในใจของผู้ใช้บริการ ในฝั่งธนบุรี

พันธกิจ

  • รักษาตามมาตรฐานสากลด้วยทันตแพทย์และบุคลากรที่มีคุณภาพ
  • ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยปลอดภัย
  • คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ
  • แนะนำการรักษาและปรึกษาด้านทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟัน
  • แนะนำการรักษาด้วยความสมเหตุสมผล บนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีจริยธรรม

BANG MOD ORTHODONTIC CLINIC – คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟันบางมด (BMOC)
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพญ.สุธาภา ศรีอรุโณทัย (หมอหนู) Dr. Suthapar Sri-Arunotai
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพ.อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล (หมอเซ้ง) Dr. Apichart Veerawattanatigul
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพญ.ยิ่งมณี เจิมธเนศ (หมอจิ๊บ) Dr. Yingmanee Jermthanes
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพ.อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ (หมอทอง)
ทันตกรรมจัดฟัน ทพ.สุรัฐ กนกกุลชัย (หมอออย)
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพญ.หทัยชนก เจริญพงศ์ (หมอออ) Dr. Hathaichanok Charoenpong
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพญ.อภิญญา ตันติสิริวัฒน์ (หมอปุ๊ก)
ทันตกรรมศัลยแทพย์ช่องปาก อ.ทพญ.กาญจนา สิงขโรทัย (หมอโน)
ทันตกรรมศัลยแทพย์ช่องปาก ทพญ.อภิชญา วิเศษศรีพงษ์ (หมอส้ม)
ทันตกรรมประดิษฐ์ ทพญ.กานต์สิริ จิตเอื้ออารีย์ (หมอกิ๊ฟ)
ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทพญ.นิศารัตน์ จันทรขำ (หมอไอซ์)
ทันตกรรมทั่วไป ทพญ.สิณิชา สุขมาก (หมอฟลุ๊ค)
ทันตกรรมทั่วไป ทพญ.สินีภา ไตรรัตนานุวงษ์ (หมอภา)
ทันตกรรมทั่วไป ทพญ.สิริภัทร เลิศนันทปัญญา (หมอภัทร)
ทันตกรรมทั่วไป ทพญ.กนกพร เกษมกิจวัฒนา (หมอจอย)